OWS

CEMAR – GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

CEMAR – ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

CEMAR- OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

DEFINICJE
1. zamówienie – dokument pochodzący od Kupującego przesłany do Sprzedawcy zawierający wszelkie dane istotne dla umowy sprzedaży, w tym  w szczególności cenę, termin  realizacji umowy, przedmiot umowy.2. szczegółowa umowa sprzedaży – indywidualnie zawarta umowa pomiędzy Sprzedawcą  a Kupującym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.3. Towar lub maszyna– TURBINOWEJ SUSZARKI DROGOWEJ T35 II albo TARGOS CITY4. Protokół Odbioru – dokument w formie pisemnej potwierdzający odbiór towaru przez Kupującego lub podmiot działający w jego imieniu.5. system telemetryczny – urządzenie zamontowane w Turbinowej Suszarce Drogowej T35 II albo Targos City, umożliwiające przesyłanie z niej komunikatów oraz zmienianie w niej ustawień.6. ogólne warunki sprzedaży (OWS) – dokument określający kompleksowo warunki umowy sprzedaży i dostawy towarów Sprzedawcy, który stanowi jedyny podstawę do złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży przez Sprzedawcę.7. instrukcja obsługi – dokumenty dołączany przez Sprzedawcę do towaru, który stanowi jedyny wyznacznik sposobu obsługi towaru i jego serwisu.

8. umowa sprzedaży – umowa zwarta na podstawie ogólnych warunków sprzedaży, bądź na podstawie szczegółowej umowy sprzedaży, która określa w szczególności cenę, termin realizacji umowy oraz jej przedmiot.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.,,Ogólne Warunki Sprzedaży’’ (zwane dalej ,,OWS’’) stanowią integralną część wszystkich ofert sprzedaży i usług składanych przez Cemar spółka z o.o., z siedzibą w Bielawie przy ul. Ostroszowickiej 24, 58-260 Bielawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod KRS: 0000895340, dokumentacja spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8822137373, REGON: 388710637 (dalej Sprzedawca), oraz po akceptacji oferty stanowią umowę sprzedaży, których przedmiotem jest maszyna pod nazwą ,,TURBINOWA SUSZARKA DROGOWA T35 II’’ albo „TORGOS CITY” (dalej Towar lub maszyna), jak również świadczenia usług powiązanych ze sprzedażą Towaru, w tym usług serwisowych oraz szkolenia w zakresie obsługi maszyny (dalej Usługi) na rzecz osoby nabywającej Towar (dalej Kupujący).
1.2. Ogólne warunki umów stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania do składania ofert, zawierania umów oraz dokonywania innych czynności prawnych i faktycznych regulowanych przez OWS, chyba, że Sprzedawca wyrazi zgodę na ich stosowanie w odniesieniu do konkretnej transakcji, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1.3. OWS stanowią integralną część każdej oferty złożonej przez Sprzedawcę oraz każdej umowy zawartej w inny sposób niż poprzez przyjęcie bez zmian i zastrzeżeń oferty na podstawie OWS złożonej przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy umowa zawarta przez Sprzedawcę w formie pisemnej zawiera postanowienia sprzeczne z OWS, treść umowy ma pierwszeństwo przed OWS. Każde odstępstwo od stosowania OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1.4. Złożenie każdego zamówienie oznacza zgodę Kupującego, bez zastrzeżeń, na związanie go w całości Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, które stanowią umowę sprzedaży zawartą ze Sprzedawcą.
1.5. Warunki sprzedaży odmiennie od określonych w OWS mogą być ustalone jedynie w odrębnej zawartej w formie pisemnej szczegółowej umowy, pod rygorem nieważności, pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym z wyraźnym wyłączeniem zapisów OWS.

1.6. Zamówienie może zostać nieprzyjęte przez Sprzedawcę w szczególności, gdy Kupujący jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu.

2.ZAMÓWIENIE

2.1. Kupujący składa zamówienie w sposób wskazany w pkt 2 na podstawie oferty Sprzedawcy przekazanej w formie pisemnej, faksem, drogą mailową, albo telefoniczną, potwierdzoną następnie drogą mailową lub pisemnie.
2.2. Sprzedawca przyjmuje do realizacji zamówienia przekazane wyłącznie w formie dokumentowej lub pisemnej: pocztą, faksem albo drogą mailową w formie pozwalającej na jednoznaczne określenie Kupującego,  tj. jego firmy, NIP, adresu dostawy, osoby kontaktowej.
2.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na warunkach zawartych w zamówieniu przesłanym do Sprzedawcy przez Kupującego oraz OWS. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie dokumenty ofertowe i projektowe stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i nie mogą być powielane lub udostępniane osobom trzecim bez jego pisemnej zgody.
2.4. Realizacja umowy sprzedaży ze strony Sprzedawcy polega na przeniesieniu na Kupującego własności Towaru i jego wydaniu, a ze strony Kupującego na odbiorze Towaru (potwierdzonego pisemnie na Protokole Odbioru)  i dokonaniu płatności za Towar zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia lub szczegółowej umowy sprzedaży.
2.5. Sprzedawca przyjmując zamówienie zobowiązuje się do sprzedania na rzecz Kupującego i dostarczenia odpłatnie do miejsca wskazanego przez Kupującego Towaru. Sprzedawca przystąpi do przekazania Towaru, po uiszczeniu przez Kupującego zadatku, o którym mowa w punkcie 4.3 albo uiszczeniu całej ceny.
2.6. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w przeciągu 7 dni od jego dostarczenia pod względem występujących wad, jakości jak i jego sprawności oraz kompletności i zawiadomienia w tym terminie Sprzedawcy o stwierdzonych wadach i niezgodnościach,  pod rygorem utraty uprawnień do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych po upływie tego terminu.
2.7. Sprzedawca zorganizuje w własnym zakresie transport adekwatny do przewożonego towaru do miejsca jego dostarczenia, które wskazane zostało przez Kupującego. Koszt transportu Towaru do miejsca dostarczenia pokrywa Kupujący i jest on wkalkulowany w cenę podaną w zamówieniu. Jeśli dojdzie do zmiany miejsca dostarczenia Towaru Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztu transportu Towaru do zmienionego miejsca dostarczenia.

2.8. W przypadku zlecenia przewozu Towaru profesjonalnemu przewoźnikowi Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonywany przewóz.

3. SYSTEM TELEMETRYCZNY

3.1. W Towarze umieszczony został system telemetryczny, pozwalającego na przesyłanie wszelkich informacji o maszynie oraz komunikatów alarmujących o powstałych awariach i  usterkach.
3.2. Sprzedawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia Kupującemu dostępu do systemu telemetrycznego na okres 2 lat od zakupu towaru.
3.3. Sprzedawca umożliwi Kupującemu po upływie czasu, o którym mowa w ust. 3.2, zakup dostępu do systemu telemetrycznego wg aktualnego cennika ustalonego przez Sprzedawcę.

4. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

4.1. Wszystkie podawane przez Sprzedawcę ceny należy rozumieć jako ceny netto, do których przy wystawianiu faktury doliczony zostanie podatek VAT, w aktualnie obowiązującej stawki na dzień wystawienia faktury.
4.2. Ceny mogą być podawane przez Sprzedawcę wg jego wyboru w złotówkach (zł/PLN) lub euro (€/EUR). Faktury za realizację zamówienia wystawiane są w złotówkach (zł/PLN) lub euro (€/EUR), wg ustaleń Stron, dokonanego przy składaniu zamówienia. Sprzedawca może dokonać wedle swojego wyboru przeliczenia cen z EUR na PLN  wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury lub faktury pro forma.
4.3. Kupujący może zostać zobligowany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy zadatku w wysokości 50 % wartości Towaru w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.  W zakresie zadatku zastosowanie ma art. 394 Kodeksu cywilnego.

4.4. Należności za faktury należy uregulować w terminie wskazanym na fakturze albo w zamówieniu, zgodnie ze wskazaniem Sprzedawcy,    przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w zamówieniu lub w fakturze.
4.5. W przypadku nieuregulowania należności w terminie wynikającym z faktury lub zamówienia, Sprzedawca ma prawo do wstrzymania realizacji zamówienia Kupującego, do czasu uregulowania wszystkich należności, a Kupujący nie będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkodę mogącą ewentualnie wyniknąć ze wstrzymania realizacji lub do odstąpienia od umowy.
4.6. W razie niedotrzymania terminów płatności przez Kupującego, naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.z 2013 r. poz. 1790).
4.7. Kupujący nie ma prawa do wstrzymania płatności lub dokonywania potrąceń własnej wierzytelności pieniężnej przysługującej mu wobec Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, względem wierzytelności Sprzedawcy bez jego pisemnej zgody. Kupujący bez pisemnej zgody Sprzedawcy nie może dokonywać cesji wierzytelności przysługującej mu wobec Sprzedawcy.
4.8. Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności pieniężnych przysługujących mu wobec Kupującego oraz do dokonywania cesji wierzytelności posiadanych w stosunku do Kupującego na dowolnie wybrany podmiot.
4.9. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.

 

5. TERMIN REALIZACJI

5.1. Termin realizacji zamówienia może zostać określony jednoznacznie jako data lub jako ilość dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym sobota nie jest uważana przez Strony za dzień roboczy. Termin realizacji określony zostanie w zamówieniu.
5.2. Termin realizacji zamówienia na Towar uznaje się za dotrzymany, jeśli przesyłka z Towarem opuściła w tym terminie magazyn Sprzedawcy. Gdy wysyłka lub odbiór Towaru uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub przewoźnika, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości Towaru do wysyłki lub odbioru, uważane jest za dotrzymanie terminu realizacji.
5.3. W razie opóźnienia w odbiorze Towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego, stosuje się art. 551 i 552 k.c. W razie opóźnienia Kupujący ponosi wszelkie  koszty magazynowania Towaru w stawce 200 PLN za każdy dzień opóźnienia.
5.4. Sprzedawca wraz ze sprzedawanym Towarem zapewnia Kupującemu szkolenie z jego obsługi. Maszyny użytkować może jedynie osoba do tego przeszkolona (dalej osoba uprawniona). Jeśli z przyczyn niezależnych od Kupującego dojdzie do uszkodzenia Towaru, a w chwili powstania szkody maszyna obsługiwana była przez osobę do tego nieuprawnioną, Sprzedawca nie odpowiada za powstałą szkodę, zaś odpowiedzialność za szkodę przyjmuje na siebie Kupujący jako podmiot, który dopuścił do użytkowania osobę nieuprawnioną.
5.5. Sprzedawca zapewnia Kupującemu w czasie trwającej gwarancji nieodpłatny, jednorazowy serwis towaru, po przekroczeniu 100 h jego użytkowania. Wykonanie wyżej wspomnianego serwisu na rzecz Kupującego jest warunkiem utrzymania gwarancji. Kupujący po przekroczeniu 100h użytkowania zobowiązany jest do przesłania maszyny na własny koszt do siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca na zlecenie Kupującego odpłatnie zorganizuje transport maszyny do swojej siedziby.
5.6. Jeżeli będą występować uprzednio nieprzewidywalne przeszkody, utrudniające wywiązanie się Sprzedawcy z jego obowiązków lub wywiązanie się jego dostawców z ich obowiązków, i gdy nie można było zapobiec przeszkodom wynikłym z powodu działania siły wyższej, wówczas uzgodnione terminy realizacji zamówienia ulegają odpowiedniemu przesunięciu. Jeżeli wskutek zaistniałych przeszkód Sprzedawca utracił możliwość realizacji zamówienia, to w takich okolicznościach Sprzedawca ma możliwość odstąpienia od umowy po uprzednim powiadomieniu Kupującego. Takie samo prawo przysługuje Kupującemu, gdy nie odpowiada mu realizacja zamówienia w opóźnionym terminie.

6.PRZEJŚCIE RYZYKA ORAZ ZASTRZEŻENIE WŁAŚNOŚCI

 

6.1. Przejście ryzyk, korzyści i ciężarów związanych z Towarem, a także niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub zniszczenia przechodzi na Kupującego w chwili odbioru Towaru, a w przypadku konieczności transportu – w chwili przekazania go spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień w formie pisemnej, dostawa odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego.

6.2. Jeżeli odbiór Towaru opóźnia się na skutek przyczyn leżących po stronie Kupującego, ryzyko, korzyści i ciężary, a także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub zniszczenia przechodzi na Kupującego z dniem przedstawienia Towaru do odbioru w siedzibie Sprzedawcy lub powierzenia Towaru spedytorowi lub przewoźnikowi,

6.3. Dostarczony Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu zapłaty przez Kupującego za ten Towar pełnej ceny.

 

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNNY

7.1.  Zgodnie z art. 449 1 k.c. Sprzedawca definiuje niniejszy Towar jako produkt niebezpieczny. Towar może być użytkowany wyłącznie przez osoby przeszkolone zgodnie z instrukcją dołączoną do Towaru.
7.2. Sprzedawca odpowiada za szkodę na mieniu tylko wówczas, gdy rzecz zniszczona lub uszkodzona należy do rzeczy zwykle przeznaczanych do osobistego użytku.
7.3.  Sprzedawca nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jeżeli produktu nie wprowadził do obrotu albo gdy wprowadzenie produktu do obrotu nastąpiło poza zakresem jego działalności gospodarczej.
7.4. Sprzedawca nie odpowiada również wtedy, gdy właściwości niebezpieczne produktu ujawniły się po wprowadzeniu go do obrotu, chyba że wynikały one z przyczyny tkwiącej poprzednio w produkcie. Nie odpowiada on także wtedy, gdy nie można było przewidzieć niebezpiecznych właściwości produktu, uwzględniając stan nauki i techniki w chwili wprowadzenia produktu do obrotu, albo gdy właściwości te wynikały z zastosowania przepisów prawa.
7.5. W przypadku niedokonywania przez Kupującego serwisu Towaru w okresach wskazanych w gwarancji i instrukcji na wypadek wyrządzenia szkody przez Towar z przyczyn tkwiących w nim domniemywa się do powstania szkody doszło z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub użytkownika.

7.6. W przypadku, gdy Kupujący dopuści do użytkowania Towaru przez osobę nieprzeszkoloną zobowiązuję się on zwolnić Sprzedawcę do pełnej wysokości od wszelkich roszczeń wynikających z powstałej szkody na osobie lub szkody majątkowej, do której doszło w związku z użytkowaniem Towaru, a które zostały zgłoszone względem Sprzedawcy.

8. GWARANCJA I RĘKOJMIA

8.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
8.2. Sprzedawca udziela gwarancji na wady materiałowe i technologiczne Towaru poddanego eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami określonymi przez Sprzedawcę w instrukcji obsługi Towaru na okres 12 miesięcy od daty wydania Towaru.
8.3. W okresie gwarancyjnym, Sprzedawca zobligowany jest do wymiany lub naprawy części i komponentów, które w toku procedury reklamacyjnej zostały przez niego uznane jako wadliwe oraz bezpłatnego remontu maszyny jeśli dojdzie do jej uszkodzeń spowodowanych wadami tkwiącymi w Towarze.
8.4. Czynności związane z instalacją, konserwacją, regulacją oraz czyszczeniem maszyny nie są objęte gwarancją. Gwarancja nie obejmuje w sposób standardowy zużywających się części i komponentów produktu. W przypadku konieczności dokonania czyszczenia maszyny Kupujący zobowiązany jest do pokrycia dodatkowych wynikłych z tego kosztów.
8.5. Warunkiem zachowania gwarancji jest użytkowanie przez Kupującego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w załączonej instrukcji obsługi oraz poddanie maszyny okresowym przeglądom tj. po każdych 100 godzinach użytkowania. Po zakończonym okresie gwarancyjnym całkowite koszty przeglądów ponosi Kupujący na podstawie odrębnej umowy serwisowej zawartej ze Sprzedawcą.
8.6. Każda modyfikacja oraz zmiana wprowadzona do Towaru, niewłaściwe użytkowanie i wykonanie napraw lub przeróbek przez osoby inne niż Sprzedawca powodują natychmiastową utratę gwarancji.
8.7 Po zakończonym serwisie Sprzedawca dostarczy Towar za pośrednikiem przewoźnika lub spedytora na adres wskazany przez Kupującego na jego koszt i niebezpieczeństwo.
8.8. Sprzedawca obliguje się w przeciągu 2 dni roboczych od otrzymanej informacji o powstałym uszkodzeniu Towaru od Kupującego do podjęcia czynności zmierzających do ustalenia czy powstałe uszkodzenie podlega naprawie gwarancyjnej. Uszkodzenia powstałe w okresie gwarancyjnym zostaną usunięte przez Sprzedawcę w okresie 30 dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania Towaru do siedziby Sprzedawcy. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeśli usunięcie wady lub dostarczenie części zależne jest od osób trzecich, za które Sprzedawca nie odpowiada albo termin ulega wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Kupującego o nowym terminie przystąpienia do usunięcia wady.
8.9. Sprzedawca jeśli dysponuje maszyną zastępczą może zobowiązać się do dostarczenia jej Kupującemu na czas usunięcia wady Towaru.
8.10. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, załadunku, rozładunku Towaru oraz ich następstw, uszkodzeń powstałych w inny sposób oraz związanych ze skutkiem ich powstania,
– uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem przez Kupującego,
– jeżeli Kupujący nie dokona serwisu, o którym mowa w punkcie 8.5.,
– uszkodzenia towaru poprzez dokonanie w nim przeróbek i napraw przez osoby nieuprawnione oraz z użyciem nieoryginalnych lub uszkodzonych części,
– uszkodzenia towaru, na którym usunięto jego numery seryjne,
– jeśli doszło do otwarcia skrzyni z turbosprężarką lub złamania uszczelek w maszynie,
– części i komponentów podlegających standardowej eksploatacji
– uszkodzeń powstałych w wyniku siły wyższej.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego jedynie za rzeczywiste straty, które Sprzedawca wyrządził Kupującemu umyślnie, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych OWS lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Łączna odpowiedzialność Sprzedawcy ze wszystkich tytułów, w tym także z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wartości zakupionego przez Kupującego Towaru.
9.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego za jego straty produkcyjne, utratę zysku, utracone korzyści, straty w korzystaniu, utratę kontraktów lub szkody następcze lub pośrednie jakiegokolwiek rodzaju.
9.3. W przypadku wystąpienia przeciwko Kupującemu przez osoby trzeciej z jakimkolwiek roszczeniem mogącym pozostawać w związku ze sprzedanym Towarem, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w formie pisemnej w ciągu 14 dni roboczych, pod rygorem utraty roszczeń mogących wyniknąć z żądania osoby trzeciej względem Sprzedawcy.

9.4. W przypadku, gdy zaistnienie przypadku siły wyższej, skutkowało będzie trwałą i nieusuwalną przeszkodą w wykonywaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

10. POUFNOŚĆ

10.1. Obowiązkiem Kupującego jest zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Sprzedawcę na szkodę. Kupujący zobowiązuje się zatem do zachowania poufności przekazywanych mu informacji na wszelkich nośnikach, bez względu na sposób ich przekazywania.

10.2.      Kupujący oświadcza, że jest świadomy obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mogłyby narazić Sprzedawcę na szkodę, a w szczególności: wszelkich informacji o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, organizacyjnym, prawnym, finansowym, informacji zawierających dane osobowe, a w szczególności informacji odnoszących się do badań, planów produktów, produktów, usług, kontrahentów – i informacji od nich pozyskanych, rynków, oprogramowania, sprzętu technologicznego, wynalazków, receptur, procesów, projektów, rysunków, prac inżynierskich, marketingu i reklamy, cen, finansów, koncepcji biznesowych, planu rozwoju działalności, know-how, strategii biznesowych, raportów wymaganych przepisami prawa, własności intelektualnej, opłat licencyjnych, baz danych klientów oraz szczegółów umów z nimi zawartych, a także informacji na temat pracowników oraz współpracowników w których posiadanie wszedł Kupujący w związku z łączącą Strony umową  w sposób zamierzony lub przypadkowy niezależnie od sposobu lub formy pozyskania informacji czy sposobu ich wyrażenia (w tym zwłaszcza  w formie ustnej, pisemnej, dokumentowej, elektronicznej lub utrwalonych na jakimkolwiek nośniku, w systemach informatycznych, na serwerach), niezależnie od źródła informacji oraz od tego czy informacje te zostały wyraźnie oznaczone jako poufne.

 

10.3.      Kupujący zobowiązuje się w szczególności do:

a)    zachowania w tajemnicy wszelkich przekazywanych informacji poufnych oraz podjęcia w stosunku do nich odpowiednich środków ostrożności i środków zabezpieczających;

b)    niewykorzystywania, niekopiowania, niepowielania, nierozpowszechniania jakiejkolwiek informacji poufnych lub jej części, nieudostępniana w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie;

c)     przechowywania informacji poufnych w miejscu zapewniającym poufność;

d)    w przypadku, gdy przekazywane informacje poufne będą stanowić informacje chronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa do przestrzegania stosownych regulacji prawnych w zakresie ochrony takich informacji.

10.4.      Kupujący oświadcza, że jest świadomy zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa związanych z przesyłaniem informacji pocztą elektroniczną lub z użyciem internetu, oraz że będzie odpowiedzialny za ochronę w zakresie informacji przesyłanych w formie elektronicznej i ochrony przed nieuprawnionym dostępem oraz za zapewnienie, aby informacje takie nie były kierowane pod niewłaściwy adres.

 

10.5.      Kupujący na żądanie Sprzedawcy zwróci niezwłocznie wszelkie materiały, dokumenty oraz inne opracowania wszelkiego dokumenty zawierające informacje poufne oraz zniszczy wszystkie materiały, które zawierają informacje poufne i wykasuje z pamięci komputerów, edytorów tekstów i podobnych środków wszystkie materiały stanowiące informacje poufne, a także nośniki informacji poufnych.

10.6.      Za wszelkie szkody poniesione przez Sprzedawcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Kupującego postanowień pkt 10, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmującą szkodę rzeczywistą oraz utracone korzyści.

10.7.      W razie wątpliwości, czy określony materiał, dokument stanowi informację, Kupujący ma obowiązek zwrócić się o wyjaśnienie do Sprzedawcy.

10.8.      Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności przez okres 5 lat od dnia złożenia zamówienia, niezależnie od dnia wykonania umowy sprzedaży.

11. WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU I STOSOWANE PRAWO

11.1. Strony dołożą starań dla polubownego rozstrzygania wszelkich sporów wynikających w związku z realizacją umów.
11.2. W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym mogących wyniknąć na podstawie umowy sprzedaży Towaru obowiązuje wyłącznie prawo polskie, a wyłącznie właściwe do rozpoznania sprawy są polskie sądy powszechne właściwe miejscowo z uwagi na siedzibę Sprzedawcy.
11.3. W razie rozbieżności OWS sporządzonych w różnych wersjach językowych, decyduje wersja w języku polskim.
11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

11.5. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, a także wszystkich innych aktów prawnych dotyczących materii regulowanej przez wymienione w niniejszym punkcie akty prawne.
11.6. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 25.10.2023.

 

DEFINITIONS

 

1. order – a document from the Buyer sent to the Seller containing all data relevant to the sales contract, including in particular the price, deadline for completing the contract, and the subject of the contract.

2. specific sales contract – an individually concluded contract between the Seller and the Buyer in writing under pain of nullity.

3. Goods or machine – T35 II TURBINE ROAD DRYER or TARGOS CITY

4. Protocol of reception – a written document confirming receipt of the goods by the Buyer or an entity acting on his behalf.

5. telemetry system – a device installed in the T35 II or Targos City Turbine Road Dryer, enabling sending messages from it and changing its settings.

6. general terms and conditions of sale (GTC) – a document specifying comprehensively the terms and conditions of the sales contract and delivery of goods to the Seller, which is the only basis for submitting an offer and concluding a sales contract by the Seller.

7. instruction manual – documents attached by the Seller to the goods, which is the only determinant of the method of handling the goods and their service.

8. sales contract – a contract concluded on the basis of general terms and conditions of sale or on the basis of a specific sales contract, which specifies in particular the price, the deadline for completing the contract and its subject matter.

9. vis maior – a sudden, unpredictable event, independent of the will of the Parties, to the extent to which they prevent the fulfillment of contractual obligations in whole or in part, permanently or for a certain period of time, which cannot be prevented or counteracted with due diligence Parties. Manifestations of Force Majeure include in particular: natural disasters, including: fire, flood, drought, earthquake, hurricane; war, martial law, acts of war or terrorism, state of emergency, embargoes, blockades, etc., acts of sabotage; general strikes or other social unrest, including public demonstrations. The effects of vis maior also include the following events: introduction, pursuant to the Act, of interruptions or restrictions in the sale of Energy or other items needed to produce the Goods.

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. “General Terms and Conditions of Sale” (hereinafter referred to as “GTC”) constitute an integral part of all sales and service offers submitted by Cemar LTC., based in Bielawa at Ostroszowicka 24 street, 58-260 (postcode) Bielawa, entered into the register of entrepreneurs in the National Court Register under number: 0000895340, company documentation is kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 9th Commercial Division of the National Court Register, Tax number: 8822137373, National Business Registry Number: 388710637 (hereinafter referred to as the Seller) , and after acceptance of the offer constitute a sales contract, the subject of which is a machine called “TURBINE ROAD DRYER T35 II” or “TORGOS CITY” (hereinafter referred to as the Goods or machine), as well as the provision of services related to the sale of the Goods, including maintenance services and training in the operation of the machine (hereinafter referred to as the Services) for the person purchasing the Goods (hereinafter referred to as the Buyer).

1.2. The general terms and conditions of contracts used by the Buyer do not apply to submitting offers, concluding contracts and performing other legal and factual actions regulated by the General Terms and Conditions, unless the Seller consents to their use in relation to a specific transaction, in writing, under pain of nullity.

1.3. The General Terms and Conditions of Sale constitute an integral part of each offer submitted by the Seller and each contract concluded other than by accepting without changes or reservations the offer based on the General Terms and Conditions submitted by the Seller. If the contract concluded by the Seller in writing contains provisions inconsistent with the General Terms and Conditions, the content of the contract shall prevail over the General Terms and Conditions. Any deviation from the application of the General Terms and Conditions of Sale must be made in writing under pain of nullity.

1.4. Submitting each order constitutes the Buyer’s consent, without reservations, to be fully bound by the General Terms and Conditions of Sale, which constitute the sales contract concluded with the Seller.

1.5. Terms of sale different from those specified in the General Terms and Conditions of Sale may only be established in a separate, specific written agreement, under pain of nullity, between the Seller and the Buyer, expressly excluding the provisions of the General Terms and Conditions of Sale.

1.6. The order may not be accepted by the Seller, in particular if the Buyer is the Seller’s debtor for any reason.

2. ORDER

2.1. The Buyer submits an order in the indicated way in point 2 based on the Seller’s offer submitted in writing, by fax, e-mail or telephone, subsequently confirmed by e-mail or in writing.

2.2. The Seller accepts orders submitted only in documentary or written form: by post, fax or e-mail in a form that allows the Buyer to be clearly identified, i.e. company, NIP (Tax Identification Number), delivery address, contact person.

2.3. The conclusion of the sales contract takes place on the terms and conditions contained in the order sent to the Seller by the Buyer and the General Terms and Conditions. Any changes and additions to the sales contract must be made in writing under pain of nullity. All offer and draft documents are the intellectual property of the Seller and may not be reproduced or made available to third parties without the Seller’s written consent.

2.4. The implementation of the sales contract on the part of the Seller involves the transfer of ownership of the Goods to the Buyer and their release, and on the part of the Buyer, the receipt of the Goods (confirmed in writing in the Acceptance Protocol) and payment for the Goods in accordance with the conditions arising from the order or specific sales contract.

2.5. By accepting the order, the Seller undertakes to sell the Goods to the Buyer and deliver the Goods to the place indicated by the Buyer for a fee. The Seller will proceed to transfer the Goods after the Buyer has paid the advance referred to in point 4.3 or paid the entire price.

2.6. The Buyer is obliged to check the goods within 7 days of their delivery in terms of any defects, quality, efficiency and completeness and notify the Seller of the detected defects and non-conformities within this period, under pain of losing the right to pursue any claims made after this period.

2.7. The Seller will organize its own transport appropriate to the goods transported to the place of delivery indicated by the Buyer. The cost of transporting the Goods to the place of delivery is borne by the Buyer and is included in the price given in the order. If there is a change in the place of delivery of the Goods, the Buyer is obliged to bear the cost of transporting the Goods to the changed place of delivery.

2.8. If the transport of the Goods is ordered to a professional carrier, the Seller is not responsible for the transport performed.

3. TELEMETRIC SYSTEM

3.1. The Goods include a telemetry system that allows sending all information about the machine and alert messages about any failures and defects.

3.2. The Seller undertakes to provide the Buyer with free access to the telemetry system for a period of 2 years from the purchase of the goods.

3.3. The Seller will enable the Buyer after the time referred to in section 3.2, purchase of access to the telemetry system according to the current price list set by the Seller.

4. PRICE AND PAYMENT TERMS

4.1. All prices quoted by the Seller should be understood as net prices, to which VAT will be added when issuing an invoice, at the rate currently applicable on the date of issuing the invoice.

4.2. Prices may be given by the Seller at his discretion in Polish zlotys (PLN/PLN) or euros (€/EUR). Invoices for the execution of the order are issued in Polish zlotys (PLN/PLN) or euros (€/EUR), as agreed by the Parties when submitting the order. The Seller may, at his discretion, convert prices from EUR to PLN according to the National Bank of Poland sales rate on the date of issuing the invoice or pro forma invoice.

4.3. The Buyer may be obliged to pay the Seller an advance payment in the amount of 50 % of the value of the Goods within 7 days from the date of submitting the order. With regard to the advance payment, apply is article  394 of the Civil Code.

4.4. Invoice fees must be paid within the deadline specified on the invoice or in the order, as indicated by the Seller, by transfer to the Seller’s bank account indicated in the order or invoice.

4.5. If the amount due is not settled within the time specified in the invoice or order, the Seller has the right to suspend the execution of the Buyer’s order until all amounts due have been settled, and the Buyer will not be entitled to claim compensation for any damage that may result from the suspension of execution or to withdraw from the contract.

4.6. If the Buyer fails to meet the payment deadlines, statutory interest will be charged for delays in commercial transactions, in accordance with the Act of March 8, 2013 on counteracting excessive delays in commercial transactions (Journal of Laws of the Republic of Poland of 2013, item 1790).

4.7. The Buyer has no right to withhold payment or set off its own pecuniary receivable debt to the Seller for any reason against the Seller’s pecuniary receivable debt without the Seller’s written consent. The Buyer may not assign his pecuniary receivable debt against the Seller without the Seller’s written consent.

4.8. The Seller is entitled to set off its pecuniary receivable debt from the Buyer and to assign its pecuniary receivable debt from the Buyer to any selected entity.

4.9. In the event of late payment, the Seller is entitled to claim, in addition to the principal amount and statutory interest for delay in commercial transactions, also court costs, enforcement costs, legal representation and all costs related to the recovery of this amount.

5. DATE OF IMPLEMENTATION

5.1. The order completion date may be clearly defined as a date or as a number of business days from the date of confirmation of the order by the Seller, however, Saturday is not considered a business day by the Parties. The completion date will be specified in the order.

5.2. The deadline for completing an order for the Goods is deemed to have been met if the shipment of the Goods has left the Seller’s warehouse within this deadline. If the shipment or collection of the Goods is delayed for reasons attributable to the Buyer or the carrier, then sending a notification that the Goods are ready for shipment or collection is considered as meeting the deadline.

5.3. In the event of a delay in the receipt of the Goods for reasons attributable to the Buyer, apply are articles  551 and 552 of the Civil Code. In the event of a delay, the Buyer shall bear all costs of storing the Goods at the rate of PLN 200 for each day of delay.

5.4. Together with the sold Goods, the Seller provides the Buyer with training in its use. The machines may only be used by a person trained for this purpose (hereinafter referred to as an authorized person). If, for reasons beyond the Buyer’s control, the Goods are damaged, and at the time of the damage the machine was operated by an unauthorized person, the Seller is not responsible for the damage, and the Buyer, as the entity that allowed the unauthorized person to use it, assumes liability for the damage.

5.5. During the warranty period, the Seller provides the Buyer with free, one-time service of the goods after exceeding 100 hours of use. The provision of the above-mentioned service to the Buyer is a condition for maintaining the warranty. After exceeding 100 hours of use, the Buyer is obliged to send the machine to the Seller’s office at his own expense. At the Buyer’s request, the Seller will organize the transport of the machine to its headquarters for a fee.

5.6. If there are previously unforeseeable obstacles that make it difficult for the Seller to fulfill his obligations or for his suppliers to fulfill their obligations, and if the obstacles resulting from vis maior could not be prevented, then the agreed order completion dates shall be postponed accordingly. If, as a result of the obstacles, the Seller has lost the ability to complete the order, in such circumstances the Seller may withdraw from the contract after notifying the Buyer in advance. The Buyer has the same right if he is not satisfied with the delayed execution of the order.

6. TRANSFER OF RISK AND RETENTION OF OWNERSHIP

6.1. The transfer of risks, benefits and burdens related to the Goods, as well as the risk of their accidental loss or destruction, is transferred to the Buyer at the time of receipt of the Goods, and if transport is necessary – at the time of handing them over to the forwarder or carrier. In the absence of detailed written arrangements, delivery is made at the Buyer’s expense and risk.

6.2. If the receipt of the Goods is delayed due to reasons attributable to the Buyer, the risks, benefits and burdens, as well as the risk of accidental loss or destruction, pass to the Buyer on the day the Goods are presented for collection at the Seller’s premises or the Goods are entrusted to a forwarder or carrier,

6.3. The delivered Goods remain the property of the Seller until the Buyer pays the full price for the Goods.

6.4. If the Seller withdraws from the contract and requests the return of the Goods due to lack of payment, the Buyer is obliged to return them at his own expense and risk. The return cost includes packaging, loading, transportation, unloading, transportation insurance and other resulting costs. The Buyer will deliver the Goods to the place indicated by the Seller within 7 business days from the receipt of the letter containing the Seller’s declaration of withdrawal. In the event of damage to the Goods, the Buyer assumes responsibility for repairing the damage to the full amount.

7. LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY A HAZARDOUS PRODUCT

7.1. Pursuant to Art. 449 1 of the Civil Code the Seller defines this Goods as a hazardous product. The Goods may only be used by persons trained in accordance with the instructions attached to the Goods.

7.2. The seller is liable for damage to property only if the destroyed or damaged item belongs to items normally intended for personal use.

7.3. The seller is not liable for damage caused by a hazardous product if he did not launch the product on the market or if the product was launched on the market outside the scope of his business activity.

7.4. The seller is also not liable if the hazardous properties of the product become apparent after it has been launched on the market, unless they resulted from a cause previously inherent in the product. It is also not liable when the hazardous properties of the product could not have been predicted, taking into account the state of science and technology at the time the product was launched on the market, or when these properties resulted from the application of legal provisions.

7.5. If the Buyer fails to service the Goods within the periods specified in the warranty and instructions, in the event of damage to the Goods for reasons inherent in the Goods, it is presumed that the damage was caused by reasons attributable to the Buyer or the user.

7.6. If the Buyer allows the Goods to be used by an unauthorized person (untrained person), the Buyer undertakes to indemnify the Seller to the full amount from any claims resulting from personal injury or property damage that occurred in connection with the use of the Goods and which were reported against the Seller.

8. WARRANTY AND GUARANTEE

8.1. The Seller’s liability under the warranty on the basis article 556 of Civil Code is excluded.

8.2. The Seller provides a guarantee against material and technological defects of the Goods used in accordance with their intended use and recommendations specified by the Seller in the Goods’ instruction manual for a period of 12 months from the date of delivery of the Goods.

8.3. During the guarantee period, the Seller is obliged to replace or repair parts and components that were found to be defective during the complaint procedure and to repair the machine free of charge if it is damaged due to defects in the Goods.

8.4. Activities related to installation, maintenance, adjustment and cleaning of the machine are not covered by the guarantee. The guarantee does not normally cover wearing parts and components of the product. If it is necessary to clean the machine, the Buyer is obliged to cover additional resulting costs.

8.5. The condition for maintaining the guarantee is that the Buyer uses the goods in accordance with its intended use and the principles set out in the attached instruction manual, and that the machine is subjected to periodic inspections, i.e. after every 100 hours of use. After the end of the guarantee  period, the entire inspection costs are borne by the Buyer under a separate service agreement concluded with the Seller.

8.6. Any modification or change introduced to the Goods, improper use and repairs or alterations made by persons other than the Seller will immediately void the guarantee.

8.7 After completing the service, the Seller will deliver the Goods through a carrier or forwarder to the address indicated by the Buyer at the Buyer’s expense and risk.

8.8. The Seller undertakes to take steps to determine whether the damage is subject to guarantee repair within 2 business days of receiving information about the damage to the Goods from the Buyer. Damage occurring during the guarantee period will be removed by the Seller within 30 business days from the date of confirmation of receipt of the Goods at the Seller’s office. This deadline may be extended if the removal of the defect or the delivery of parts depends on third parties for whom the Seller is not responsible or the deadline is extended for reasons beyond the Seller’s control. In such a case, the Seller will inform the Buyer about the new date for starting to remove the defect.

8.9. If the Seller has a replacement machine, he may undertake to deliver it to the Buyer until the defect in the Goods is removed.

8.10. The guarantee does not cover:

– mechanical damage occurring during transport, loading and unloading of the Goods and their consequences, damage arising in other ways and related to the effects of their occurrence,

-damage caused by improper use or negligence by the Buyer,

– if the Buyer does not perform the service referred to in point 8.5.,

– damage to the goods through alterations and repairs by unauthorized persons and using non-original or damaged parts,

– damage to goods on which their serial numbers have been removed,

– if the turbocharger box has been opened or the seals in the machine have been broken,

– parts and components subject to standard use

– damage caused by vis maior.

9. RESPONSIBILITY

9.1. The Seller is responsible to the Buyer only for actual losses that the Seller caused to the Buyer intentionally, subject to other provisions of these General Terms and Conditions or mandatory provisions of law. The Seller’s total responsibility for all purposes, including contractual penalties, is limited to the value of the Goods purchased by the Buyer.

9.2. The Seller shall not be responsible to the Buyer for its production losses, loss of profit, lost profits, loss of use, loss of contracts or consequential or indirect damages of any kind.

9.3. If a third party makes any claim against the Buyer that may be related to the sold Goods, the Buyer is obliged to notify the Seller in writing within 14 business days, under pain of losing any claims that may arise from the third party’s claim against the Seller.

9.4. If the occurrence of vis maior results in a permanent and irreversible obstacle to the performance of obligations under this Agreement, each Party has the right to terminate this Agreement with immediate effect.

10. CONFIDENTIALITY

10.1. The Buyer is obliged to keep secret any information whose disclosure could expose the Seller to damage. The Buyer therefore undertakes to maintain the confidentiality of the information provided to it on all media, regardless of the method of transmission.

10.2. The Buyer declares that he is aware of the obligation to keep secret any information that could expose the Seller to damage, in particular: any information of a technical, technological, commercial, organizational, legal, financial nature, information containing personal data, and in particular information relating to research, product plans, products, services, contractors – and information obtained from them, markets, software, technological equipment, inventions, recipes, processes, designs, drawings, engineering works, marketing and advertising, prices, finances, business concepts, development plan activity, know-how, business strategies, reports required by law, intellectual property, license fees, customer databases and details of contracts concluded with them, as well as information about employees and associates acquired by the Buyer in connection with the contract between the Parties in intentional or accidental manner, regardless of the method or form of obtaining the information or the way of expressing it (in particular in oral, written, documentary, electronic or recorded form on any medium, in IT systems, on servers), regardless of the source of the information and whether this information has been clearly marked as confidential.

10.3. The Buyer undertakes in particular to:

a) keep all confidential information transmitted secret and take appropriate precautions and security measures in relation to it;

b) not to use, copy, reproduce or distribute any confidential information or parts thereof, or make it available in any way or form;

c) storing confidential information in a place ensuring confidentiality;

d) if the confidential information transferred constitutes information protected by generally applicable law, to comply with applicable legal regulations regarding the protection of such information.

10.4. The Buyer declares that it is aware of the security risks associated with transmitting information by e-mail or via the Internet, and that it will be responsible for the protection of information transmitted electronically and against unauthorized access, and for ensuring that such information is not directed to the wrong person. address.

10.5. At the Seller’s request, the Buyer will immediately return all materials, documents and other studies containing confidential information and will destroy all materials containing confidential information and delete all materials constituting confidential information as well as confidential information media from the memory of computers, word processors and similar means.

10.6. For any damages incurred by the Seller in connection with the Buyer’s non-performance or improper performance of the provisions of point 10, the Buyer shall be fully liable for damages, including actual damage and lost profits.

10.7. In case of doubts whether a specific material or document constitutes information, the Buyer is obliged to ask the Seller for clarification.

10.8. The Buyer is obliged to maintain confidentiality for a period of 5 years from the date of placing the order, regardless of the date of execution of the sales contract.

11. JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

11.1. The parties will make every effort to amicably resolve any disputes arising in connection with the implementation of the contracts.

11.2. In relation to all disputes between the Seller and the Buyer that may arise under the contract for the sale of Goods, only Polish law applies, and the Polish common courts with jurisdiction over the Seller’s registered office are exclusively competent to hear the case.

11.3. In the event of discrepancies in the General Terms and Conditions drawn up in different language versions, the Polish version shall prevail.

11.4. In matters not regulated in these General Terms and Conditions, the provisions of the Civil Code shall apply. In the event that some provisions of the General Terms and Conditions are invalid due to the introduction of different statutory regulations, the remaining provisions do not lose their validity. 11.5. The Buyer undertakes to comply with Council Regulation (EU) No. 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in connection with Russia’s actions destabilizing the situation in Ukraine, Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 establishing a Union system for the control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use items and Council Regulation (EC) No. 765/2006 of 18 May 2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the participation of Belarus in aggression Russia towards Ukraine, as well as all other legal acts relating to the matters regulated by the legal acts listed in this point.

11.6. These General Terms and Conditions come into force on October 25, 2023.

 

BEGRIFFE

1. Bestellung – ein an den Verkäufer übermitteltes Dokument des Käufers, in dem alle für den Kaufvertrag relevanten Daten, insbesondere Angaben zum Preis, Termin der Vertragserfüllung und Vertragsgegenstand, enthalten sind. 

2.Detaillierter Kaufvertrag – ein individuell und unter Androhung der Nichtigkeit schriftlich abgeschlossener Vertrag zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. 

3. Ware oder Maschine – TURBINENSTRASSENTROCKNER T35 II oder TARGOS CITY 

4. Übergabeprotokoll – ein schriftliches Dokument, mit dem die Abholung der Ware durch den Käufer oder eine in seinem Namen handelnde Person bestätigt wird. 

5. Telemetriesystem – eine Einrichtung, die im Turbinenstraßentrockner T35 II oder Targos City eingebaut ist und es ermöglicht, Nachrichten von der Maschine aus zu senden und Einstellungen in der Maschine zu ändern. 

6. Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB) – ein Dokument, in dem die Bedingungen für den Verkauf und die Lieferung von Waren des Verkäufers komplex festgelegt wurden und das als einzige Grundlage für die Abgabe des Angebots und für den Abschluss des Kaufvertrags durch den Verkäufer gilt. 

7. Bedienungsanleitung – Dokument, das der Ware vom Verkäufer beigefügt wird und als einziger Hinweis für die Bedienung und Wartung der Ware gilt.  

8. Kaufvertrag – ein Vertrag, der auf Grundlage der allgemeinen Verkaufsbedingungen oder auf Grundlage eines detaillierten Kaufvertrags abgeschlossen wird, in dem insbesondere der Preis, der Termin für die Vertragserfüllung und der Vertragsgegenstand festgelegt wurden.  

9.  Höhere Gewalt – ein plötzliches, unvorhersehbares und vom Willen der Parteien unabhängiges Ereignis, das die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen ganz oder teilweise, dauerhaft oder über einen bestimmten Zeitraum unmöglich macht und von den Parteien mit der gebührenden Sorgfalt weder verhindert noch abgewendet werden kann. Als Umstände höherer Gewalt gelten insbesondere: Naturkatastrophen, darunter Brand, Überschwemmung, Dürre, Erdbeben, Wirbelsturm; Krieg, verhängtes Kriegsrecht, Kriegshandlungen und terroristische Aktivitäten, Ausnahmezustand, Embargos, Blockaden usw., Sabotageakte; Generalstreiks oder andere soziale Unruhen, darunter öffentliche Demonstrationen. Folgende Ereignisse fallen ebenfalls unter die Auswirkungen höherer Gewalt: die gesetzliche Einführung von Unterbrechungen oder Beschränkungen des Verkaufs von Energie oder anderen für die Produktion der Ware erforderlichen Sachen. 

 

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

1.1.Diese „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“ (im Folgenden „AVB“ genannt) gelten als fester Bestandteil aller Verkaufs- und Dienstleistungsangebote, die von der Gesellschaft Cemar spółka z o.o. [Gesellschaft mit beschränkter Haftung], mit Sitz in Bielawa, ul. Ostroszowicka 24, 58-260 Bielawa, eingetragen im Unternehmerregister des Staatlichen Gerichtsregisters (KRS) unter der KRS-Nummer: 0000895340, deren Dokumentation am Amtsgericht Wrocław-Fabryczna in Wrocław, Neunte Wirtschaftsabteilung des Staatlichen Gerichtsregisters, aufbewahrt wird, Steuernummer NIP: 8822137373, statistische Unternehmensnummer REGON: 388710637 (im Folgenden „Verkäufer“ genannt) unterbreitet werden, und bilden nach der Annahme des Angebots einen Kaufvertrag, dessen Gegenstand die Maschine unter dem Namen „TURBINENSTRASSENTROCKNER T35 II“ oder „TORGOS CITY“ (im Folgenden „Ware“ oder „Maschine“ genannt) sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf der Ware, darunter Serviceleistungen und Schulungen zur Bedienung der Maschine (im Folgenden „Dienstleistungen“ genannt) an die Person, die die Ware kauft (im Folgenden „Käufer“ genannt), sind.
1.2. Die vom Käufer angewandten allgemeinen Vertragsbedingungen gelten nicht für die Abgabe von Angeboten, den Abschluss von Verträgen und die Vornahme sonstiger in den AVB geregelter rechtlicher und tatsächlicher Handlungen, es sei denn, dass der Verkäufer ihrer Anwendung in Bezug auf ein bestimmtes Geschäft unter Androhung der Nichtigkeit schriftlich zustimmt.
1.3. Die AVB gelten als fester Bestandteil jedes vom Verkäufer unterbreiteten Angebots und jedes Vertrags, der auf eine andere Art und Weise als durch eine unveränderte oder vorbehaltlose Annahme eines vom Verkäufer unterbreiteten Angebots auf der Grundlage der AVB abgeschlossen wird. Wenn in dem vom Verkäufer schriftlich abgeschlossenen Vertrag Bestimmungen, die im Widerspruch zu den AVB stehen, enthalten sind, so gilt der Inhalt des Vertrages gegenüber den AVB vorrangig. Jede Abweichung von der Anwendung der AVB bedarf unter Androhung der Nichtigkeit der Schriftform.
1.4. Die Abgabe jeder Bestellung bedeutet eine vorbehaltlose Zustimmung des Käufers für eine umfassende Bindung des Käufers an die Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die den mit dem Verkäufer abgeschlossenen Kaufvertrag bilden.
1.5.
Von den Regelungen dieser AGB abweichende Verkaufsbedingungen können nur durch einen gesonderten, detaillierten und unter Androhung der Nichtigkeit schriftlich abgeschlossenen Vertrag zwischen dem Verkäufer und dem Käufer unter ausdrücklichem Ausschluss der Bestimmungen der AGB vereinbart werden. 

1.6. Eine Bestellung kann vom Verkäufer insbesondere dann nicht angenommen werden, wenn der Käufer Schuldner des Verkäufers aus irgendeinem Titel ist. 

 

2.BESTELLUNG  

2.1. Der Käufer hat die Bestellung auf die in Abschnitt 2 angegebene Art und Weise auf Grundlage des schriftlich, per Fax, E-Mail oder Telefon übermittelten und anschließend per E-Mail oder schriftlich bestätigten Angebots des Verkäufers abzugeben.
2.2. Der Verkäufer nimmt Bestellungen, die ausschließlich in Dokumentenform (Textform) oder in schriftlicher Form: per Post, per Fax oder per E-Mail in einer Form, mit der sich der Käufer d. h. dessen Unternehmen, Steuernummer, Lieferadresse, Ansprechperson eindeutig identifizieren lässt, zur Ausführung an.
2.3. Der Abschluss des Kaufvertrages erfolgt zu den Bedingungen, die in der durch den Käufer an den Verkäufer übermittelten Bestellung und in den AVB enthalten sind. Sämtliche Änderungen und Ergänzungen des Kaufvertrages bedürfen unter Androhung der Nichtigkeit der Schriftform. Sämtliche Angebots- und Planungsunterlagen stellen geistiges Eigentum des Verkäufers und dürfen ohne Einholung seiner schriftlichen Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zur Verfügung gestellt werden.
2.4. Die Erfüllung des Kaufvertrags besteht auf Seiten des Verkäufers in der Übertragung des Eigentums an der Ware auf den Käufer und in der Herausgabe der Ware und auf Seiten des Käufers in der Abholung der Ware (die schriftlich im Übergabeprotokoll bestätigt wird) und in der Bezahlung der Ware gemäß den sich aus der Bestellung oder dem detaillierten Kaufvertrag ergebenden Bedingungen.
2.5. Mit der Annahme der Bestellung verpflichtet sich der Verkäufer, die Ware an den Käufer zu verkaufen und gegen Bezahlung an den vom Käufer angegebenen Ort zu liefern. Der Verkäufer beginnt mit der Übergabe der Ware, nachdem der Käufer die in Ziffer 4.3 genannte Anzahlung geleistet oder den vollständigen Preis bezahlt hat.
2.6. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware innerhalb von sieben Tagen ab Anlieferung auf Mängel, Qualität sowie auf deren Leistungsfähigkeit und Vollständigkeit zu prüfen und dem Verkäufer die festgestellten Mängel und Unstimmigkeiten innerhalb dieser Frist unter Androhung des Verlustes des Rechts auf die Geltendmachung der Ansprüche nach Ablauf dieser Frist mitzuteilen.
2.7. Der Verkäufer hat in eigener Regie einen für die zu befördernde Ware angemessenen Transport an den vom Käufer angegebenen Lieferort zu organisieren. Die Kosten für den Transport der Ware an den Lieferort übernimmt der Käufer und diese Kosten sind in dem in der Bestellung angegebenen Preis enthalten. Sollte zur Änderung des Lieferortes der Ware kommen, ist der Käufer verpflichtet, die Kosten für den Transport der Ware an den geänderten Lieferort zu tragen.  

2.8. Sollte ein professioneller Frachtführer mit der Beförderung der Ware beauftragt werden, übernimmt der Verkäufer für die durchgeführte Beförderung keine Haftung.  

3. TELEMETRIESYSTEM 

3.1. In der Ware wurde ein Telemetriesystem installiert, das die Übermittlung sämtlicher Informationen über die Maschine sowie von Alarmmeldungen über aufgetretene Ausfälle und Störungen erlaubt.
3.2. Der Verkäufer verpflichtet sich, dem Käufer im Zeitraum von drei Jahren ab Kauf der Ware einen kostenlosen Zugang zum Telemetriesystem zu gewähren.
3.3. Der Verkäufer ermöglicht dem Käufer nach Ablauf des in Abs. 3.2 genannten Zeitraums, den Zugang zum Telemetriesystem gemäß der vom Verkäufer festgelegten aktuellen Preisliste zu gewähren.  

4. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN  

 

4.1. Alle vom Verkäufer angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise, denen bei der Ausstellung der Rechnung die Mehrwertsteuer nach dem am Tag der Rechnungsstellung geltenden Steuersatz hinzugerechnet wird.
4.2. Die Preise können vom Verkäufer nach seiner Wahl in Zloty (zł/PLN) oder in Euro (€/EUR) angegeben werden. Die Rechnungen für die Ausführung der Bestellung werden in Zloty (zł/PLN) oder in Euro (€/EUR) nach den bei der Abgabe der Bestellung getroffenen Vereinbarungen der Parteien ausgestellt. Je nach der Wahl des Verkäufers können die Preise von EUR in PLN zum Verkaufskurs der Polnischen Nationalbank NBP vom Tage der Ausstellung der Rechnung oder der Proformarechnung umgerechnet werden.
4.3. Der Käufer kann verpflichtet werden, innerhalb von sieben Tagen ab Abgabe der Bestellung eine Anzahlung in Höhe von 50 % des Warenwerts an den Verkäufer zu leisten.  Auf die Anzahlung ist der Art. 394 des Zivilgesetzbuches anwendbar. 

4.4. Die Rechnungsbeträge sind innerhalb der in der Rechnung oder in der Bestellung angegebenen Zahlungsfrist entsprechend der Angabe des Verkäufers per Überweisung auf das in der Bestellung oder in der Rechnung angegebene Bankkonto des Verkäufers zu zahlen.
4.5. Sollten die fälligen Beträge innerhalb der in der Rechnung oder in der Bestellung angegebenen Zahlungsfrist nicht bezahlt werden, ist der Verkäufer berechtigt, die Ausführung der Bestellung des Käufers bis zur Begleichung aller fälligen Beträge auszusetzen, und der Käufer ist nicht berechtigt, den Ersatz für den Schaden, der durch die Aussetzung der Ausführung eventuell entstehen kann, geltend zu machen oder auf vom Vertrag zurückzutreten.
4.6. Sollten die Zahlungsfristen vom Käufer nicht eingehalten werden, werden die gesetzlichen Verzugszinsen für den Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr nach Vorschriften des Gesetzes zur Bekämpfung von erheblichen Zahlungsverzügen im Geschäftsverkehr vom 8. März 2013 (Gesetzblatt Jahrgang 2013, Pos. 1790) berechnet.
4.7. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Zahlungen einzustellen oder eigene Geldforderungen, die ihm auf irgendeiner Grundlage gegen den Verkäufer zustehen, mit der Forderung des Verkäufers ohne Einholung seiner schriftlichen Zustimmung aufzurechnen. Der Käufer ist ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers nicht berechtigt, die Abtretung seiner Forderung gegen den Verkäufer vorzunehmen.
4.8. Der Verkäufer ist berechtigt, seine Geldforderungen, die ihm gegen den Käufer zustehen, aufzurechnen und die Abtretung seiner Forderungen gegen den Käufer an einen beliebigen Rechtsträger seiner Wahl vorzunehmen.
4.9. Bei einer nicht termingerechten Zahlungsleistung ist der Verkäufer berechtigt, neben der Hauptforderung und den gesetzlichen Verzugszinsen für den Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr auch Gerichtskosten, Kosten der Zwangsvollstreckung, Prozessvertretungskosten sowie alle mit der Eintreibung dieser Forderung verbundenen Kosten geltend zu machen. 

 

5. TERMIN/FRIST FÜR DIE AUSFÜHRUNG DER BESTELLUNG 

5.1. Für die Ausführung der Bestellung kann eindeutig ein Termin als Datum oder eine Frist als Anzahl von Werktagen ab Datum der Bestätigung der Bestellung durch den Verkäufer vereinbart werden, wobei der Samstag von den Parteien nicht als Werktag angesehen wird. Der Termin/die Frist für die Ausführung der Bestellung wird in der Bestellung angegeben.
5.2. Der Termin/die Frist für die Ausführung der Bestellung der Ware gilt als eingehalten, wenn die Sendung mit der Ware das Lager des Verkäufers bis zu diesem Termin/innerhalb dieser Frist verlassen hat. Sollte sich der Versand oder die Abholung der Ware aus Gründen verzögern, die der Käufer oder der Frachtführer zu vertreten hat, so gilt die Übermittlung der Anzeige über die Versand- oder Abholbereitschaft als Einhaltung des Termins/der Frist für die Ausführung der Bestellung.
5.3. Sollte sich die Abholung der Ware aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, verzögern, finden die Vorschriften von Art. 551 und 552 des Zivilgesetzbuchs Anwendung. Im Falle einer Verzögerung trägt der Käufer alle Kosten für die Lagerung der Ware in Höhe von 200 PLN für jeden Tag der Verzögerung.
5.4. Mit der verkauften Ware garantiert der Verkäufer dem Käufer auch eine Schulung über Bedienung der Maschine. Die Maschine darf nur von einer entsprechend geschulten Person (im Folgenden „befugte Person“ genannt) bedient werden. Wenn die Ware aus Gründen, die der Käufer nicht zu vertreten hat, beschädigt wird und die Maschine zum Zeitpunkt der Entstehung des Schadens von einer nicht befugten Person bedient wurde, trägt der Verkäufer keine Haftung für den Schaden und die Haftung für den Schaden übernimmt der Käufer als Rechtsträger, der der nicht befugten Person die Bedienung der Maschine gestattet hat.
5.5. Während der Garantiezeit stellt der Verkäufer dem Käufer nach 100 Betriebsstunden einen einmaligen kostenlosen Service zur Verfügung. Die Durchführung des oben genannten Services für den Käufer gilt als Bedingung für die Aufrechterhaltung der Garantie. Nach 100 Betriebsstunden ist der Käufer verpflichtet, die Maschine auf eigene Kosten an den Verkäufer zu senden. Auf Wunsch des Käufers hat der Verkäufer gegen Entgelt den Transport der Maschine an seinen Sitz zu veranlassen.
5.6. Sollten zuvor unvorhersehbare Umstände eintreten, die den Verkäufer an der Erfüllung seiner Verpflichtungen oder seine Lieferanten an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen hindern, und konnten die Hindernisse aufgrund höherer Gewalt nicht abgewendet werden, verschieben sich die vereinbarten Termine/Fristen für die Ausführung der Bestellung entsprechend. Sollte der Verkäufer durch eingetretene Hindernisse dieser Art die Möglichkeit der Ausführung der Bestellung verloren haben, ist er unter diesen Umständen berechtigt, nach vorheriger Benachrichtigung des Käufers vom Vertrag zurückzutreten. Das gleiche Recht steht auch dem Käufer zu, wenn ihm die Ausführung der Bestellung innerhalb der verzögerten Frist nicht passt. 

6.GEFAHRENÜBERGANG UND EIGENTUMSVORBEHALT 

 

6.1. Der mit der Ware verbundene Übergang von Risiken, Vorteilen und Lasten auf den Käufer sowie die Gefahr zufälligen Verlusts oder Untergangs der Ware erfolgen zum Zeitpunkt der Abholung der Ware und, falls ein Transport erforderlich ist, zum Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer. Sollten besondere schriftliche Vereinbarungen nicht getroffen werden, erfolgt die Lieferung auf Kosten und Gefahr des Käufers. 

6.2. Wenn sich die Abholung der Ware aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, verzögert, so gehen Gefahren, Vorteile und Lasten sowie die Gefahr des zufälligen Verlustes oder Untergangs zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Ware zur Abholung beim Verkäufer oder zum Zeitpunkt der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer auf den Käufer über. 

6.3. Die gelieferte Ware bleibt Eigentum des Verkäufers, bis der Käufer den vollständigen Warenpreis gezahlt hat. 

6.4. Sollte der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten und die Rückgabe der Ware wegen Nichtzahlung verlangen, ist der Käufer verpflichtet, die Ware auf eigene Kosten und Gefahr zurückzugeben. Die Kosten der Rückgabe umfassen Verpackung, Verladung, Transport, Entladung, Versicherung für die Zeit des Transports und andere anfallende Kosten. Der Käufer hat die Ware innerhalb von sieben Werktagen ab Erhalt des Schreibens mit der Rücktrittserklärung des Verkäufers an den vom Verkäufer angegebenen Ort zu liefern. Sollte die Ware beschädigt werden, übernimmt der Käufer die Haftung für die Beseitigung des Schadens in voller Höhe. 

 

 

7. HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH EIN GEFÄHRLICHES PRODUKT VERURSACHT WURDEN  

 

7.1. Gemäß Art. 449 1 des Zivilgesetzbuches definiert der Verkäufer diese Ware als ein gefährliches Produkt. Die Ware darf nur von Personen genutzt werden, die gemäß der der Ware beigefügten Bedienungsanleitung geschult wurden.
7.2. Der Verkäufer haftet für Schäden am Vermögen nur, wenn die zerstörte oder beschädigte Sache zu den Sachen, die üblicherweise für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind, gehört.
7.3.  Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die durch ein gefährliches Produkt entstanden sind, wenn der Verkäufer das Produkt nicht in Verkehr gebracht hat oder wenn das Inverkehrbringen des Produkts außerhalb des Umfangs der Geschäftstätigkeit des Verkäufers erfolgte.
7.4. Der Verkäufer haftet auch dann nicht, wenn sich die gefährlichen Eigenschaften des Produkts erst nach dessen Inverkehrbringen herausgestellt haben, es sei denn, dass sie auf eine dem Produkt vorher innewohnende Ursache zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht, wenn die gefährlichen Eigenschaften des Produkts unter Berücksichtigung des Standes der Wissenschaft und Technik zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens nicht vorhersehbar waren oder wenn sich diese Eigenschaften aus der Anwendung von Rechtsvorschriften ergaben.
7.5. Sollte der Käufer den Service der Ware innerhalb der in der Garantie und der Anleitung angegebenen Fristen nicht durchführen lassen, so wird für den Fall eines Schadens an der Ware davon ausgegangen, dass der Schaden aus Gründen, die auf Seiten des Käufers oder des Benutzers liegen, entstanden ist.  

7.6. Sollte der Käufer zulassen, dass die Ware durch eine nicht geschulte Person benutzt wird, verpflichtet er sich, den Verkäufer von allen Ansprüchen, die sich aus Personen- oder Sachschäden ergeben, welche im Zusammenhang mit der Benutzung der Ware entstanden sind und gegen den Verkäufer geltend gemacht werden, bis zu voller Höhe freizustellen. 

 

8. GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG  

 

8.1. Die Gewährleistungshaftung des Verkäufers ist ausgeschlossen.
8.2. Der Verkäufer erteilt Garantie auf Materialmängel und auf technologische Mängel der Ware, die bestimmungsgerecht und gemäß den vom Verkäufer in der Bedienungsanleitung der Ware angegebenen Empfehlungen über einen Zeitraum von 12 Monaten ab Datum der Herausgabe der Ware eingesetzt wurde.
8.3. Während der Garantiezeit ist der Verkäufer verpflichtet, Teile und Komponenten, die vom Verkäufer im Rahmen des Reklamationsverfahrens als mangelhaft befunden wurden, zu ersetzen oder zu reparieren und die Maschine kostenlos zu überholen, wenn es durch Mängel, die der Ware innewohnen, zu Schäden kommt.
8.4. Tätigkeiten, die mit der Installation, Wartung, Einstellung und Reinigung der Maschine im Zusammenhang stehen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die normale Abnutzung von Teilen und Komponenten des Produkts. Falls eine Reinigung der Maschine erforderlich ist, ist der Käufer verpflichtet, die dabei entstandenen Mehrkosten zu tragen.
8.5. Voraussetzung für die Erhaltung der Garantie ist, dass die Ware vom Käufer bestimmungsgemäß und entsprechend den Bestimmungen der beigefügten Bedienungsanleitung genutzt wird und die Maschine periodischen technischen Untersuchungen, d.h. nach jeweils 100 Betriebsstunden, unterzogen wird. Nach Ablauf der Garantiedauer trägt der Käufer die Gesamtkosten der Untersuchungen auf Grundlage eines mit dem Verkäufer gesondert abgeschlossenen Servicevertrages.
8.6. Jede Modifikation und Veränderung der Ware, unsachgemäße Nutzung und Durchführung von Reparaturen oder Änderungen durch andere Personen als Verkäufer führen zum sofortigen Verlust der Garantie.
8.7. Nach Beendigung der Serviceleistungen liefert der Verkäufer die Ware durch Beauftragung eines Spediteurs oder Frachtführers an die vom Käufer angegebene Adresse auf dessen Kosten und Risiko.
8.8. Der Verkäufer verpflichtet sich, innerhalb von zwei Werktagen ab Erhalt der Information des Käufers über die entstandene Beschädigung der Ware Maßnahmen zur Feststellung, ob der entstandene Schaden unter die Garantiereparatur fällt, zu ergreifen. Die Beseitigung der während der Garantiezeit entstandenen Schäden durch den Verkäufer erfolgt innerhalb von 30 Werktagen ab Bestätigung über den Eingang der Ware am Sitz des Verkäufers. Diese Frist kann verlängert werden, wenn die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung eines Teils von Dritten abhängt, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, oder wenn sich die Frist aus Gründen verlängert, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat. In diesem Fall hat der Verkäufer den Käufer über den neuen Termin für die Beseitigung des Mangels zu informieren.
8.9. Wenn der Verkäufer über eine Ersatzmaschine verfügt, kann er sich verpflichten, diese für die Zeit der Beseitigung des Warenmangels an den Käufer zu liefern.
8.10. Von der Garantie sind ausgeschlossen:
– mechanische Schäden, die bei dem Transport, der Beladung, der Entladung der Ware entstanden sind, und deren Auswirkungen, Schäden, die auf eine andere Art und Weise entstanden sind und mit der Folge deren Entstehung verbunden sind,
– Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Fahrlässigkeit des Käufers entstanden sind,
– wenn der Käufer den Service im Sinne von Ziffer 8.5 nicht durchführen lässt,
– Schäden an der Ware durch Vornahme unerlaubter Änderungen und Reparaturen an der Ware sowie durch Verwendung von Nicht-Originalteilen oder beschädigten Teilen,
– Schäden an der Ware, von der die Seriennummern entfernt wurden,
– wenn der Kasten mit dem Turbolader geöffnet oder die Dichtungen in der Maschine gebrochen wurden,
– Teile und Komponenten, die dem Standardbetrieb unterliegen
– Schäden, die durch höhere Gewalt entstanden sind.  

 

9. HAFTUNG 

9.1. Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer nur für tatsächliche Schäden, die der Verkäufer dem Käufer vorsätzlich zugefügt hat, vorbehaltlich anderer Bestimmungen dieser AVB oder zwingender Rechtsvorschriften. Die Gesamthaftung des Verkäufers aus allen Titeln, einschließlich der Vertragsstrafen, ist auf den Wert der vom Käufer gekauften Waren beschränkt.
9.2. Der Verkäufer trägt gegenüber dem Käufer für Produktionsverluste, entgangenen Gewinn, entgangene Vorteile, Nutzungsausfall, Vertragseinbußen oder Folgeschäden oder indirekte Schäden jeglicher Art keine Haftung.
9.3. Sollte ein Dritter Ansprüche jeglicher Art, die mit den verkauften Waren in Zusammenhang stehen könnten, gegen den Käufer geltend machen, ist der Käufer verpflichtet, den Verkäufer innerhalb von 14 Werktagen zur Vermeidung des Verfalls die Ansprüche, die sich aus dem Anspruch des Dritten gegen den Verkäufer ergeben könnten, darüber schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

9.4. Wenn ein Ereignis höherer Gewalt zu einem dauerhaften und nicht behebbaren Hindernis für die Erfüllung der sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen führen sollte, ist jede der Parteien berechtigt, diesen Vertrag fristlos zu kündigen.
 

10. VERTRAULICHKEIT  

10.1. Der Käufer ist verpflichtet, alle Informationen, durch deren Offenlegung dem Verkäufer ein Schaden entstehen könnte, vertraulich zu behandeln. Der Käufer verpflichtet sich daher, die Vertraulichkeit der ihm zur Verfügung gestellten Informationen auf allen Datenträgern, unabhängig von der Art der Übermittlung dieser Informationen, zu wahren. 

2.     Der Käufer erklärt, dass er sich der Verpflichtung zur Geheimhaltung von Informationen, durch die dem Verkäufer ein Schaden entstehen könnte, bewusst ist, insbesondere gilt dies für alle Informationen technischer, technologischer, kommerzieller, organisatorischer, rechtlicher, finanzieller Art, für Informationen, die personenbezogene Daten enthalten, insbesondere für Informationen über Forschung, Produktpläne, Produkte, Dienstleistungen, Geschäftspartner – und die von ihnen erhaltenen Informationen, Märkte, Software, technologische Ausrüstung, Erfindungen, Formeln, Verfahren, Entwürfe, Zeichnungen, Ingenieurarbeiten, Marketing und Werbung, Preise, Finanzen, Geschäftskonzepte, Geschäftsentwicklungsplan, Know-how, Geschäftsstrategien, gesetzlich vorgeschriebene Berichte, geistiges Eigentum, Lizenzgebühren, Kundendatenbanken und Einzelheiten der mit ihnen geschlossenen Verträge sowie für Informationen über Angestellte und Mitarbeiter, die der Käufer im Zusammenhang mit dem Vertrag zwischen den Parteien absichtlich oder zufällig erlangt hat, unabhängig von der Art und Weise, in der die Informationen erlangt wurden, oder von der Art und Weise, in der sie zum Ausdruck gebracht wurden (insbesondere in mündlicher, schriftlicher, dokumentarischer, elektronischer oder auf einem beliebigen Datenträger aufgezeichneter Form, in Informationssystemen, auf Servern), unabhängig von der Quelle der Informationen und unabhängig davon, ob die Informationen eindeutig als vertraulich gekennzeichnet wurden. 

 

3.              Der Käufer verpflichtet sich insbesondere dazu: 

a.              alle zur Verfügung gestellten vertraulichen Informationen vertraulich zu behandeln und für sie entsprechende Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen; 

b.            keine vertraulichen Informationen oder Teile davon zu verwenden, zu kopieren, zu vervielfältigen oder zu verbreiten, diese in jeglicher Weise oder Form zugänglich zu machen; 

c.             vertrauliche Informationen an einem Ort, an dem die Vertraulichkeit gewährleistet wird, aufzubewahren; 

d.              für den Fall, dass es sich bei den zur Verfügung gestellten vertraulichen Informationen um Informationen handelt, die durch Vorschriften der allgemein anwendbaren Gesetze geschützt sind, die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz dieser Informationen einzuhalten. 

4.              Der Käufer erklärt, dass er sich der Sicherheitsrisiken bewusst ist, die mit der Übermittlung von Informationen per E-Mail oder über das Internet verbunden sind, und dass er dafür verantwortlich ist, die in elektronischer Form übermittelten Informationen vor unbefugtem Zugriff zu schützen und dafür zu sorgen, dass diese Informationen nicht an eine falsche Adresse gerichtet werden.  

 

5.              Der Käufer ist verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers alle Materialien, Dokumente, Bearbeitungen und sonstigen Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, unverzüglich zurückzugeben und alle Materialien, die vertrauliche Informationen enthalten, zu vernichten und alle Materialien, die als vertrauliche Informationen gelten, sowie die Träger vertraulicher Informationen aus dem Speicher von Computern, Textverarbeitungsprogrammen und ähnlichen Geräten zu löschen. 

6.              Für alle Schäden, die dem Verkäufer im Zusammenhang mit der Nichterfüllung oder unsachgemäßen Erfüllung der Bestimmungen von Abschnitt 10 durch den Käufer entstanden sind, übernimmt der Käufer volle Schadensersatzhaftung, die tatsächliche Schäden und entgangene Gewinne umfasst.  

7.              Bei Zweifeln daran, ob ein bestimmtes Material oder Dokument eine vertrauliche Information darstellt, ist der Käufer verpflichtet, eine Klärung gegenüber dem Verkäufer zu verlangen. 

8.              Der Käufer ist verpflichtet, die Vertraulichkeit über einen Zeitraum von fünf Jahren ab Abgabe der Bestellung, unabhängig vom Datum der Erfüllung des Kaufvertrags, zu wahren. 

11. GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT 

11.1. Die Parteien bemühen sich nach besten Kräften, alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der Verträge entstehen, auf gütlichem Wege beizulegen.
11.2. Für alle Streitigkeiten zwischen dem Verkäufer und dem Käufer, die sich aus dem die Ware betreffenden Kaufvertrag ergeben können, gilt ausschließlich polnisches Recht und die Streitigkeiten werden ausschließlich vor polnischen ordentlichen Gerichten, die für den Sitz des Verkäufers zuständig sind, entschieden.
11.3. Im Falle von Widersprüchen zwischen den in verschiedenen Sprachversionen abgefassten AGB ist die polnische Sprachfassung maßgeblich.
11.4. Auf Angelegenheiten, die durch diese AGB nicht geregelt wurden, sind Vorschriften des Zivilgesetzbuches anzuwenden. Sollten sich manche Bestimmungen dieser AVB durch die Einführung abweichender gesetzlicher Regelungen als unwirksam erweisen, bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.  

11.5. Der Käufer verpflichtet sich, die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, die Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021. über eine Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung der Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck und die Verordnung (EG) Nr. 765/2006 des Rates vom 18. Mai 2006 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Belarus und der Beteiligung dieses Landes an der Aggression Russlands gegen die Ukraine sowie alle anderen Rechtsakte, die den durch die unter diesem Buchstaben genannten Rechtsakte geregelten Bereich betreffen, einzuhalten.
11.6. Diese AVB treten zum 25.10.2023 in Kraft.