Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Firma PHU CEMAR export-import Andrzej Centner informuje o zasadach oraz przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest :

PHU Cemar export-import Andrzej Centner z siedzibą w Bielawie przy ul. Ostroszowieckiej 24.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać do nas :

adres e-mail: cemar@cemar.pro,

adres pocztowy: PHU CEMAR export-import Andrzej Centner ul. Ostroszowicka 24; 58-260 Bielawa

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana osobiście, w związku z zamówieniami na nasze produkty lub zapytaniem ze strony internetowej www.cemar.pro, w celach przedstawienia oferty handlowej.

 

Czy muszą Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Panią/Pana  danych jest dobrowolne.

W celu łatwiejszej współpracy i możliwości nawiązania umowy przez Internet wymagane jest podanie adresu email.

 Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec naszej firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez naszą firmę?

Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem w związku z dokonaniem zakupów w naszej firmie, jak również do sporządzenia oferty na Pani/Pana wniosek.

Do wykonania czynności posprzedażowych zawartych w umowie sprzedaży, obsługi reklamacji w przypadku, gdy złoży Pani/Pan taką reklamację, obsługi Pani/Pana próśb, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez formularz kontaktowy). Do kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

A także do windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane przez nas także w celach marketingowych polegających na promocji naszych towarów i usług. W ramach naszej działalności marketingowej wysyłamy naszym Klientom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach (newsletter).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Firma przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Firma  przechowuje Pani/Pana  dane osobowe w związku z dokonaniem przez Panią/Pana zamówienia, lub zapytania ofertowego, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Z poważaniem

Andrzej Centner-właściciel